ࡱ> O !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNZPQRSTUVWXY`[\]^_abcdRoot Entry F޷SummaryInformation(8DocumentSummaryInformation8 WordDocument7 Oh+'0( 8 DP \hpx3703000102501 0023uNormal'Ys3@\U@#@km  <WPS Office_11.1.0.8415_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA՜.+,D՜.+,d  _olQS $ (\dlKSOProductBuildVer2052-11.1.0.86120Table/Data WpsCustomData P+KSKS7"F F (8 t (+(+J. /|/@$hx`}[$>` &'hd Nyx3708000104507 L?eSyry\ONd\O8hS N!kR}Y NRKbQ Nm[^^%`{t@\S^2019t^4g v U_TOC \o "1-2" \h \u HYPERLINK \l _Toc21068 N0MR PAGEREF _Toc21068 - 2 - HYPERLINK \l _Toc9101 N0[yb } PAGEREF _Toc9101 - 2 - HYPERLINK \l _Toc22125 N NyTyTx PAGEREF _Toc22125 - 2 - HYPERLINK \l _Toc28313 N [e:gg PAGEREF _Toc28313 - 2 - HYPERLINK \l _Toc26017 N [yb[a PAGEREF _Toc26017 - 2 - HYPERLINK \l _Toc3089 V [ybOnc PAGEREF _Toc3089 - 2 - HYPERLINK \l _Toc22422 N [ybagN PAGEREF _Toc22422 - 3 - HYPERLINK \l _Toc21565 mQ [gPge PAGEREF _Toc21565 - 3 - HYPERLINK \l _Toc11667 N [ybN PAGEREF _Toc11667 - 3 - HYPERLINK \l _Toc11483 kQ [ybeP PAGEREF _Toc11483 - 3 - HYPERLINK \l _Toc24981 ]N [yb6e9 PAGEREF _Toc24981 - 4 - HYPERLINK \l _Toc28261 AS [ybT PAGEREF _Toc28261 - 4 - HYPERLINK \l _Toc16109 N0[ybAm z PAGEREF _Toc16109 - 4 - HYPERLINK \l _Toc16539 N 6eN PAGEREF _Toc16539 - 4 - HYPERLINK \l _Toc6445 N St PAGEREF _Toc6445 - 4 - HYPERLINK \l _Toc4182 N [ybQ[ PAGEREF _Toc4182 - 5 - HYPERLINK \l _Toc6956 V Q[fN PAGEREF _Toc6956 - 5 - HYPERLINK \l _Toc4331 N [ybAm zV PAGEREF _Toc4331 - 5 - HYPERLINK \l _Toc30557 mQ Q[lQ_ PAGEREF _Toc30557 - 6 - HYPERLINK \l _Toc3494 N R_ch PAGEREF _Toc3494 - 6 - HYPERLINK \l _Toc19423 V0bɋ>Nb PAGEREF _Toc19423 - 6 - HYPERLINK \l _Toc13351 N St\MOTL# PAGEREF _Toc13351 - 6 - HYPERLINK \l _Toc24546 N bɋ>NbvYt PAGEREF _Toc24546 - 6 - HYPERLINK \l _Toc1707 N0hUSSefN PAGEREF _Toc1707 - 7 - HYPERLINK \l _Toc19796 DN1 PAGEREF _Toc19796 - 8 - N0MR,gNRKbQ9hnc 0-NNSNlqQTV[hQuNl 00 0yry\ONNXT[hQb/gW8h{tĉ[ 0V[[v;`@\N,{30S 2015t^2g26eO9eǏ SL?e[yb6R^9ei gsQĉ[BlQ0;NQ[Sb[yb }0[ybAm z0bɋ>Nb0hUSNefNI{Q[0N0[yb }[yb }SbNyTyTx0[e:gg0StV0[ybOnc0[ybagN0[gPge0[ybN0[ybeP0[yb6e90[ybTI{0N NyTyTxNyTyyry\ONd\O8hSx3708000104507N [e:gg^:NlgR-N_^^%`@\zS N [yb[avcNNyry\ONvNNNXT0V [ybOnc1. 0-NNSNlqQTV[hQuNl 02014t^8g31O9e ,{NASNaguN~%USMOvyry\ONNXT_{ cgqV[ gsQĉ[~N蕄v[hQ\ONW S_v^Dy:SbS~N N;Su:ggSOheP^Tk1020405yĉ[vagNY ^S_wQYؚ-NbvS_Nؚ-NSN NeS z^0mQ [gPge1.NYpSN2.f[SfNY6RN3.*NNeP^fNbb0N [ybN 0yry\ONd\OD*7S*4*<@EHKH8;\].0^`CJOJPJQJo(^J5..0^`CJOJPJQJo(^J5...0 H^H`CJOJPJQJo(^J5 ....0 ^`CJOJPJQJo(^J5 .....0 ^`CJOJPJQJo(^J5.....0 ^v`v....... E^E\`\........&(pp066666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pJ@Jcke a$$1$ CJaJKHmH sH nHtH_Hd@dh 1$dXD[$dYD\$a$$1$@&CJ0OJQJ^JaJ05KH$\V@Vh 2d$$@&CJ OJPJQJaJ 5\$A@$؞k=W[SONi@Nnfh*)@QuxJOaJu Char$CJPJaJKHmH sH nHtH_H,L@,egVD d^d2Z@2~e,gOJQJ^JaJ8C@8ckee,g)ۏxVD^2B@2ckee,ga$$CJPJ$@$pvU_ 1X @Xua$$G$9r $CJPJaJKHmH sH nHtH_HLOL\bhQTydXa$$CJ4OJPJo(aJKHR@Ru w'a$$G$&dP9r CJaJKHBR@Bckee,g)ۏ 2dxVD^XOXN~agh$ & Fa$$1$@&PJo(aJKHDODk!8$7$1$WD`OJo(aJKHj>@!jh"da$$$$0B*phCJ4OJPJQJaJRH>KHvY0@0pvU_ 2#VD^FOFN~agh"$ & F@&\^@R\nf(Qz)!%dXD[$dYD\$a$$1$CJOJQJ^JKH^Ob^p0!&dXD[$dYD\$a$$1$B*phCJOJQJ^JKHf@sfQebMQ9[0N [ybAm zVDN1mQ Q[lQ_[ybQ[[yb~g (Wq\N?eRgRQQ@Whttp://jizwfw.sd.gov.cn/ lQ_0N R_chSPge[LR{|R_ch0yvR~T1uSgRywQSORtNXT#ňR_ch0Pge[Leng~0t^~N!k'`Ɩ-NX[>e6R^0V0bɋ>NbN St\MOTL#^:NlgR-N_^%`@\zS#L?ev[Nݏ~ݏlbɋ>NbNyvOSYt0:NlgR-N_vcwhgy#[^:NlgR-N_^%`@\zSNXTݏ~ݏlbɋ>NbNyvOSYt0N bɋ>NbvYt1.[OQbɋ>NbZP0RNb0{v SeYt2.[Q~bɋ>NbSe{vU_6e0SbpS{v SeYt3.[S_bbɋ>Nb^S_R+RUSrۏL c_NXT^S_ZP}Y{U_4.[bɋ>Nb5u݋ZP0R~_c,T nZi Y[U_5.[N,bɋ>NbSeRt v^N3eQ\Rt~gS~bɋ>NbN0͑bɋ>Nb(W3eQNRt[kv S^15e (W30eQ\Rt~gS~bɋ>NbN06.:NlgR-N_vcwhgy[N,bɋ>Nb~ǏRek8hg :N>NbL:NNۏLZQ?e~YtTNvQ[e_ۏLvzv ^S_\OQRek8hgbJT v^VYbɋ>NbN^\NStVvbɋ>Nb ^S_JTwbɋ>NbT g{CgPvbɋ>Nb]\O:ggbɋ>Nb07.^:NlgR-N_^%`@\zS~ǏRek8hg :NzHhgv cgql_ĉ[yNvsQ v^VYbɋ>NbN8.[6e0Rv>NbNy ^:NlgR-N_^%`@\zST:NlgR-N_vcwhgy\OQYtT ^TR{[bJTYt~g ~R{[ybQTSNN~0Yt~gNTĉBlv #NbR#NN͑eYt9.Stbɋ>NbNXT%NebMQ9[&(JRTVXZlnʹxmga[OE<OJ PJ QJ aJ4OJ PJ QJ o(aJ4CJ,OJPJo(aJ,5 CJ,o(aJ, CJ,o(aJ, CJ,o(aJ,CJ,OJ PJ QJ aJ,#CJOJQJo(aJmH sH nHtH1CJ OJPJQJo(^JaJ 5mH sH nHtH\!CJ OJPJQJo(^JaJ 5\1CJ OJPJQJo(^JaJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJo(^JaJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJo(^JaJ 5mH sH nHtH\npxzϷ}si_UK=+#CJ,OJ PJ QJ o(aJ,KHnHtHCJ,OJ PJ QJ o(aJ,KHCJOJPJo(aJCJOJPJo(aJCJOJPJo(aJCJOJPJo(aJCJOJPJo(aJCJOJPJo(aJCJOJPJo(aJCJOJPJo(aJCJOJPJo(aJOJ PJ QJ aJ4OJ PJ QJaJ4/CJ4OJ PJ QJ o(aJ4KHmH sH nHtH_H/CJ4OJ PJ QJ o(aJ4KHmH sH nHtH_H/CJ4OJ PJ QJ o(aJ4KHmH sH nHtH_H* ǽyoaUG;1OJPJQJ o(aJOJPJQJ o(aJUUCJOJPJQJ o(aJCJOJPJQJ o(aJCJOJPJQJ o(aJUCJ OJPJo(aJ CJ,OJPJo(aJ,CJ,OJPJo(aJ,CJ,OJQJaJ,CJ,OJQJo(aJ,CJ,OJQJo(aJ,#CJ,OJQJo(aJ,mH sH nHtHCJ,OJQJo(aJ,#CJ,OJQJo(aJ,mH sH nHtHCJ,OJQJo(aJ,CJ,OJ PJ QJ o(aJ,KHCJ,OJ PJ QJ o(aJ,KH* , 4 6 8 ^ ` j l n p r  0 2 4 Z \ f h ɿsifc`UUUOJ PJ o(aJ KHUOJPJQJ o(aJOJPJQJ o(aJOJPJQJ o(aJUOJPJQJ o(aJUUUUOJPJo(aJ UOJPJQJ o(aJOJPJQJ o(aJOJPJQJ o(aJUOJPJQJ o(aJUUUUOJPJo(aJ UOJPJQJ o(aJ h j l n  , . 0 V X b d f h j ~{obXLUOJPJQJ o(aJOJPJQJ o(aJOJPJQJ o(aJUOJPJQJ o(aJUUUUOJ PJ o(aJ KHUOJPJQJ o(aJOJPJQJ o(aJOJPJQJ o(aJUOJPJQJ o(aJUUUUOJ PJ o(aJ KHUOJPJQJ o(aJOJPJQJ o(aJOJPJQJ o(aJUOJPJQJ o(aJU  $ & ( N P Z \ ^ ` b ɽ{qnkh\OJPJQJ o(aJUUUUOJ PJ o(aJ KHUOJPJQJ o(aJOJPJQJ o(aJOJPJQJ o(aJUOJPJQJ o(aJUUUUOJ PJ o(aJ KHUOJPJQJ o(aJOJPJQJ o(aJOJPJQJ o(aJUOJPJQJ o(aJUUUUOJ PJ o(aJ KH! "$JLVXZ\^ ʾ|oeYOOJ PJ o(aJ KHUOJPJQJ o(aJOJPJQJ o(aJOJPJQJ o(aJUOJPJQJ o(aJUUUUOJ PJ o(aJ KHUOJPJQJ o(aJOJPJQJ o(aJOJPJQJ o(aJUOJPJQJ o(aJUUUUOJ PJ o(aJ KHUOJPJQJ o(aJOJPJQJ o(aJOJPJQJ o(aJU FHRTVXZ @BLNPRTȾ~{xui\OJPJQJ o(aJUOJPJQJ o(aJUUUUOJPJo(aJ UOJPJQJ o(aJOJPJQJ o(aJOJPJQJ o(aJUOJPJQJ o(aJUUUUOJ PJ o(aJ KHUOJPJQJ o(aJOJPJQJ o(aJOJPJQJ o(aJUOJPJQJ o(aJUUUU T 02<>@BDrt{qe[XUUUOJ PJ o(aJ KHUOJPJQJ o(aJOJPJQJ o(aJOJPJQJ o(aJUOJPJQJ o(aJUUUUOJ PJ o(aJ KHUOJPJQJ o(aJOJPJQJ o(aJOJPJQJ o(aJUOJPJQJ o(aJUUUUOJ PJ o(aJ KHUOJPJQJ o(aJOJPJQJ o(aJ &(2468:hjz|~|ym`VOJPJQJ o(aJOJPJQJ o(aJUOJPJQJ o(aJUUUUOJ PJ o(aJ KHUOJPJQJ o(aJOJPJQJ o(aJOJPJQJ o(aJUOJPJQJ o(aJUUUUOJ PJ o(aJ KHUOJPJQJ o(aJOJPJQJ o(aJOJPJQJ o(aJUOJPJQJ o(aJUU ",.024bdnpr ǽ{ogda^UUUOJPJo(aJ UOJPJQJ o(aJOJPJQJ o(aJOJPJQJ o(aJUOJPJQJ o(aJUUUUOJ PJ o(aJ KHUOJPJQJ o(aJOJPJQJ o(aJOJPJQJ o(aJUOJPJQJ o(aJUUUUOJ PJ o(aJ KHUOJPJQJ o(aJ "$&VXlnp&(*,.\^~{obXLUOJPJQJ o(aJOJPJQJ o(aJOJPJQJ o(aJUOJPJQJ o(aJUUUUOJ PJ o(aJ KHUOJPJQJ o(aJOJPJQJ o(aJOJPJQJ o(aJUOJPJQJ o(aJUUUUOJ PJ o(aJ KHUOJPJQJ o(aJOJPJQJ o(aJOJPJQJ o(aJUOJPJQJ o(aJU^lnp  "$&.0ʾ|pf\RCJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJOJPJQJ o(aJCJOJPJQJ o(aJCJOJPJQJ o(aJOJPJQJ o(aJUOJPJQJ o(aJUUUUOJPJo(aJ UOJPJQJ o(aJOJPJQJ o(aJOJPJQJ o(aJUOJPJQJ o(aJUUUUOJPJaJ KH0@Z*,żwmaUKA7CJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJ PJ o(aJ KHCJ OJ PJ o(aJ KHCJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJaJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJaJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJaJ CJ OJPJo(aJ $CJ OJPJo(aJ fHq CJ OJPJo(aJ $(*8:VҼykaJ>2(CJ OJPJo(aJ CJ OJ PJ o(aJ KHCJ OJ PJ o(aJ KH-B*phCJ OJPJo(aJ fHq CJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ nHtHCJ OJPJo(aJ CJ OJ PJ o(aJ KHCJ OJ PJ o(aJ KHCJ OJPJo(aJ -B*phCJ OJPJo(aJ fHq *B*phCJ OJPJaJ fHq -B*phCJ OJPJo(aJ fHq *B*phCJ OJPJaJ fHq VXfhV^`bdh {qh^RF:CJ OJ PJ o(aJ KHCJ OJ PJ o(aJ KHCJ OJ PJ o(aJ KHCJ OJPJo(aJ CJ OJPJaJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJaJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJaJ CJ OJPJo(aJ CJ OJ PJ o(aJ KHCJ OJPJo(aJ CJ OJPJaJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJaJ CJ OJPJo(aJ CJ OJ PJ o(aJ KHCJ OJ PJ o(aJ KHCJ OJPJo(aJ 8:$&FHƼymaJ;B*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHCJ OJ PJ o(aJ KHCJ OJ PJ o(aJ KHCJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJaJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJaJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJaJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJaJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJaJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJaJ CJ OJPJo(aJ 8:HJbʷvj^TJ>2(CJ OJPJo(aJ CJ OJ PJ o(aJ KHCJ OJ PJ o(aJ KHCJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJ PJ o(aJ KHCJ OJ PJ o(aJ KH,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtH,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJo(aJ nHtHB*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ bdĻ|r_SG=CJ OJPJo(aJ CJ OJ PJ o(aJ KHCJ OJ PJ o(aJ KH$CJ OJPJo(aJ fHq CJ OJPJo(aJ CJ OJ PJ o(aJ KHCJ OJ PJ o(aJ KHCJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJaJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJaJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJaJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ np|~ƼsdUB3B*phCJ OJPJo(aJ $B*phCJ OJPJo(aJ nHtHB*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ !CJ OJPJQJo(^JaJ 5\!CJ OJPJQJo(^JaJ 5\CJ OJ PJ o(aJ KHCJ OJ PJ o(aJ KHCJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ -B*phCJ OJPJo(aJ fHq CJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ nHtH8TXbdzn_RC4B*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJaJ B*phCJ OJPJo(aJ $B*phCJ OJPJo(aJ nHtHB*phCJ OJPJo(aJ $B*phCJ OJPJo(aJ nHtHB*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJaJ B*phCJ OJPJo(aJ $B*phCJ OJPJo(aJ nHtH (*46@T ˿{dN8)B*phCJ OJPJo(aJ *B*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5\*B*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5\-B*phCJ OJPJo(aJ fHq B*phCJ OJPJo(aJ $B*phCJ OJPJo(aJ nHtH*B*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5\CJ OJ PJ o(aJ KHCJ OJ PJ o(aJ KHB*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ *B*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5\  !!&!(!0!D!!!!!ô~k\M>+$B*phCJ OJPJo(aJ nHtHB*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ $B*phCJ OJPJo(aJ nHtHB*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJ PJ o(aJ KH*B*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5\B*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ !""("*"8":"p"r"""""""÷ufSD--B*phCJ OJPJo(aJ fHq B*phCJ OJPJo(aJ $B*phCJ OJPJo(aJ nHtHB*phCJ OJPJo(aJ CJ OJ PJ o(aJ KHCJ OJ PJ o(aJ KHB*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ CJ OJ PJ o(aJ KHCJ OJ PJ o(aJ KHB*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ """""""#L#T#V#`#b#####ɽ~rcLB8CJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ -B*phCJ OJPJo(aJ fHq B*phCJ OJPJo(aJ CJ OJ PJ o(aJ KHCJ OJ PJ o(aJ KHCJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJaJ CJ OJPJo(aJ CJ OJ PJ o(aJ KHCJ OJ PJ o(aJ KHB*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ CJ OJ PJ o(aJ KHCJ OJ PJ o(aJ KH#### $>$J$\$n$$$$$$$%%˿{ocWK?3CJ OJPJo(aJ KHCJ OJPJo(aJ KHCJ OJPJo(aJ KHCJ OJPJo(aJ KHCJ OJ PJ o(aJ KHCJ OJ PJ o(aJ KHCJ OJPJo(aJ KHCJ OJPJo(aJ KHCJ OJPJo(aJ KHnHtHCJ OJPJo(aJ KHCJ OJPJo(aJ KHnHtHCJ OJPJo(aJ KHCJ OJPJo(aJ KHnHtHCJ OJPJo(aJ KHCJ OJ PJ o(aJ KHCJ OJ PJ o(aJ KH%R%T%%%&&(&,&8&'''0'''''÷wg[OC3CJ OJPJo(aJ KHnHtHCJ OJPJo(aJ KHCJ OJPJo(aJ KHCJ OJPJo(aJ KHCJ OJPJo(aJ KHnHtHCJ OJPJo(aJ KHCJ OJPJo(aJ KHCJ OJPJo(aJ KHCJ OJPJo(aJ KHnHtHCJ OJPJo(aJ KHCJ OJPJo(aJ KHCJ OJPJo(aJ KHCJ OJPJo(aJ KHCJ OJPJo(aJ KHCJ OJPJo(aJ KHCJ OJPJo(aJ KH''':(<(h(j(x(z(|(~(((((((vj^R>.B*phCJ OJPJo(aJ 5'B*phCJ OJPJo(aJ 5nHtHCJ OJPJo(aJ 5CJ OJPJo(aJ 5CJ OJPJo(aJ 5CJ OJPJaJ KHCJ OJPJo(aJ KHnHtHCJ OJPJo(aJ KHnHtHCJ OJPJaJ KHCJ OJPJaJ KHCJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ KHCJ OJPJo(aJ KHCJ OJPJo(aJ KHnHtHCJ OJPJo(aJ KH((((((((((((((())))))))) )&)()*),).)F)H)J)L)N)P)R)T)V)X)Z)\)^)`)b)d)f)h)))))Uo(Uo(Uo(UUo(CJ OJ PJ aJ 5@UUUUUUUUo(CJUCJUo(Uo(CJ OJPJo(aJ 5CJ OJPJo(aJ 5CJ OJPJo(aJ 53))))))))))))))))))))))))))))*** * *&*(***zh^CJOJ PJ QJ o(#CJOJ PJ QJ o(mH sH nHtHCJOJ PJ QJ o(CJOJ PJ QJ o( 0JCJaJ CJaJU0JCJaJmHsHnHtH UCJaJ 0JCJaJ CJaJU0JU0JU0JUo(CJ OJQJo(aJ nHtHCJ OJ PJ QJo(aJ Uo(Uo(o(U#**L*N*P*R*T*t*v*z*~********+ɻv`VKA6CJOJ PJ QJ o(CJOJ PJ QJ o(CJOJ PJ QJ o(CJOJQJo(aJ+CJOJ PJ QJ o(^J aJmH sH nHtH+CJOJ PJ QJ o(^J aJmH sH nHtH1CJOJ PJ QJ o(^J aJ5mH sH nHtH\+CJOJ PJ QJ o(^J aJmH sH nHtHCJOJ PJ QJ o(nHtHCJOJ PJ QJ o(nHtHCJOJ PJ QJ o(CJOJ PJ QJ o(nHtHCJOJ PJ QJ o(nHtH+++ +$+(+,+4+6+8+:+F+H+J+d+h+j+l+n++++ʶznd`SGCJOJ PJ QJ o(^J CJOJ PJ QJ o(^J o(aJCJOJ PJ QJ o(CJOJ PJ QJ o(5CJOJ PJ QJ o(CJOJ PJ QJ o(CJOJ PJ QJ o(o(aJCJOJ PJ QJ o(^J CJOJ PJ QJ o(^J 'CJOJ PJ QJ o(^J mH sH nHtHCJOJ PJ QJ o(^J CJOJ PJ QJ o('CJOJ PJ QJ o(^J mH sH nHtHCJOJ PJ QJ o(++++++++CJ OJQJo(aJ nHtHCJaJCJaJCJOJ PJ QJ o(nHtH#CJOJ PJ QJ o(mH sH nHtHCJOJ PJ QJ o(nHtHTVXZna$$a$$a$$d1$m$ d1$m$` d|WD,-`-a$$a$$a$$p l h ` \XRB#n# #n# n# #n# #n# #n# #n# #n# #n# #n# #n# #n# #n# n# n# a$$dDa$$B82$, "$0da$$@&WD` da$$8$7$H$da$$8$7$H$WD0`0da$$8$7$H$WD`#n# n# #n# #n# n# #n# #n# #n# #n# #n# 0,*:Xhuj dWDs`s d@&WD` dWD` d@&u`uda$$WD` d@&u`uda$$WD`da$$WD` d@&u`uda$$WD`da$$@&WD`da$$WD` :&H:}WD` d@&u`u dWD` dWD` dWD` d@&u`uWD`WD`WD`WD`WD`WD` d@&u`u dWD`:Jdp~uda$$WD`da$$WD` d@&u`uda$$@&WD` dWD` d@&u`u dWD` d@&u`u dWD`da$$WD`WD` d@&u`u d*6 !(!!qda$$WD`dv`vda$$WD`da$$WD`da$$WD`da$$WD` dWD` d@&u`uda$$WD`da$$WD`da$$WD` !"*":"r""""""V#b##z dWD` d@&u`u dWD` d@&u`uda$$WD` d@&u`u dWD` d@&u`uWD` d@&u`uda$$WD`da$$WD` ###$$$%T%%(&''<(j(}da$$WD`dv`vdv`vdv`vdv`vdv`vdv`vdv`vdv`v d@&u`udv`v d@&u`uda$$@&WD`n* h T ^0V b !"#%'()**+++ !"#$%&'()*+,-./0123456B0:!#j(H))N*++789:;<=>?@ABCDGz Times New Roman-([SO7$@ Calibri;Wingdings- |8ўSO3$ *Cx @Arial?4 *Cx @Courier NewA4 N[_GB2312N[7NSe-N[[SO-4 |8wiSO=Deck\h[{SOўSOA4 wiSO_GB2312wiSO-4 |8N[Normal3703000102501 0023u'Ys Qh+4S+u0t8 $Z&!),.:;?]}  & 6"0000 0 000000 =@\]^([{ 0 0 00000;[i)?'*2\\\\)}#X ) EV5j.p4(Yf{Z Z^ g%y%Z(`*?*H\*B/%10D5J 6EZ60.7@7A8>S>?rF@8ZBmCjgFGUJkJWUKNP2PfMPHU7VW~ZgZ@[o{[a]_][brf5geg_zhyliXk{lK"noHo;ppA6p]qcrmr4syjtvhuivO:w:xyt~y&{,K#$??q#R frgLri ~X+v<'qUpl0s\ThN:h2Q_Pe1\f8nBSD]"r$@g V s^w*!VnY^H_o?8MFvNdms*j0 ,t #sh^pC+8^e!q8%=<<=oPrcUr]9"bO`Kemlf;Bg k|>ry!!!$(  0 ( r c 4((jJe,gFh 582"x  s :((>e,gFh 588" x  s :((>e,gFh 587" r c 4((>e,gFh 576"x s : ((>e,gFh 600" dB c 2()v~ 581"dB c 2()v~ 584"dB @ c 2()v~ 585"dB c 2()v~ 583"x  s :((> e,gFh 586"dB c 2()v~ 591" pB >()v~ 595" x s :((>e,gFh 596"dB c 2()v~ 597" L((>e,gFh 598"x s :((>e,gFh 592"dB c 2()v~ 599"" PG () Vb_ 2"|" JGP () Vb_ 3"* 3 ?/@gjkmp\ !th !'tK ot:tT t.Nt.t .t <8 T <Wt < t Ptptj(z(~(((((((((()))) )()H)a$$9ca$$a$$G$a$$G$ @&WDd@`@ dWD` !d@&`H)L)N)P)X)Z)^)`)b)d)h)))))))))))))a$$ 6)))))))**** * *N*}uWDd`a$$9r h]h9r 9r a$$h]h9r 9r 9r &`#$9r h]h9r 9r 9r &`#$9r a$$&dP9r dN*P*R*v******++6+8+:+H+J+j+l+n+++a$$]XD^WD P`Pa$$a$$a$$a$$a$$++++++da$$a$$50. A!#"$%S2P1809 0X t@ t 8t8 ptUtl t$?i}  $?i}g{|-346OXlrsu '-.0IRflmo#)*,ENbhik!9BU[\^v18KQRTmu.7JPQSlqX%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%ȕ !! _Toc21068_Toc9101 _Toc22125 _Toc28313 _Toc26017_Toc3089 _Toc22422 _Toc21565 _Toc11667 _Toc11483 _Toc24981 _Toc28261 _Toc16109 _Toc16539_Toc6463_Toc6445 _Toc18586_Toc4182_Toc6839_Toc6956 _Toc31001_Toc4331 _Toc30557 _Toc10999_Toc3494 _Toc19423 _Toc13351 _Toc24546_Toc1707 _Toc19796T~Y F X 99CbpL5@ ^` M _ AAjjwV<C@